• národnostních menšin
 • podnikatelských subjektů
 • zájmových sdružení

1

2

3

4

5

Informační portál ČESKÉ UNIE (ČU)

Stanovy ČESKÉ UNIE

STANOVY ČESKÉ UNIE

Článek I.

Název, právní postavení, sídlo, působnost a struktura

 1. Plný název zní ČESKÁ UNIE (ČU) - národnostních menšin, podnikatelských subjektů a zájmových sdružení.

 2. Je zakládána jako státem registrovaná, nezávislá, nepolitická, odborná, dobrovolná a otevřená zájmová organizace. Je sdružením právnických a fyzických osob dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zastupující zájmy národnostních menšin, podnikatelských subjektů a zájmových sdružení.

 3. Sídlem ČU je Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2
 4. ČU působí na území České republiky.
 5. Struktura organizace:
 • Valná hromada
 • Prezidium
 • Prezident
 • Dozorčí rada
 • Sekretariát ČU
 • Odborné sekce
 • Pracovní skupiny
 • Krajské sekce
 • Partneři.
 1. ČU je založena na dobu neurčitou

Článek II.

Poslání, úkoly a cíle

 1. ČU je založena jako samostatný právní subjekt.
 2. Členem ČU se může stát každá fyzická či právnická osoba. Člen musí souhlasit se stanovami, aktivně působit Ve svém oboru nebo oboru napomáhat, a zaplatit stanovený členský příspěvek a mandátní odměnu. Prezidium může zamítnout přijetí člena
 3. Cíle ČU jsou zejména:
 • zastupovat, prosazovat, obhajovat a ochraňovat na národní i mezinárodní úrovni zájmy členů ČU, to vše ve styku a v jednání s vládními, nevládními a jinými organizacemi a ve vazbě na tvorbu zákonných norem a standardů;
 • usilovat o vytváření vhodných vnějších ekonomických podmínek pro rozvoj konkurenceschopnosti oborů členů ČU;
 • poskytovat rady, konzultace a poradenství členům ČU, publikovat užitečné oborové a obchodní informace;
 • nakupovat, získávat, pronajímat, prodávat či spravovat věci a služby, které mohou být pokládány za nutné či prospěšné pro dosažení cílů ČU včetně nemovitostí;
 • spolupracovat s dalšími subjekty z řad dodavatelů a subdodavatelů na vytváření oboustranně výhodných podmínek pro členy ČU;

 

Článek III.

Členství, jeho vznik a zánik

 1. Členem ČU se může stát kterákoliv fyzická nebo právnická osoba.
 2. Každý, kdo se stane členem ČU, má právo se zúčastnit všech akcí pořádaných
 3. Členem se stávají subjekty na základě řádně podané, vyplněné a osobami k tomu zmocněnými podepsané přihlášky a zaplacením členského příspěvku a mandátní odměny na příslušný rok trvání členství.
 4. V případě, že je přihláška podána k jinému datu než 1.1. běžného roku, je u nových členů členský příspěvek stanoven vždy v plné výši a mandátní odměna je vždy po uplynutí kalendářního měsíce krácena o příslušnou 1/12
 5. Členství se obnovuje úhradou členského příspěvku a mandátní odměny do 30. 12. běžného roku před rokem, v němž má členství trvat.
 6. Členství v ČU zaniká zasláním doporučeného dopisu sekretariátu ČU s účinností od data doručení dopisu ČU. Členství v ČU dále zaniká, pokud ani v dodatečné lhůtě stanovené upomínkou po 31.1. běžného roku nebude uhrazen členský příspěvek a mandátní odměna v plné výši. Případné výjimky řeší Generální sekretář. V případě člena ČU – právnické osoby, zaniká členství zánikem této právnické osoby bez právního nástupce. V případě člena – fyzické osoby, zaniká členství úmrtím této fyzické osoby.
 7. Člen ČU může být z ČU vyloučen za podmínek stanovených těmito stanovami. Člen ČU může být vyloučen, jestliže opakovaně porušil stanovy, vnitřní předpisy ČU či zvlášť závažným způsobem poškozuje zájmy a dobré jméno ČU či jejích členů. O vyloučení člena ČU rozhoduje Prezidium. Vyloučený člen se může odvolat k Valné hromadě a požádat o rozhodnutí Valnou hromadu. Odvolání nemá odkladný účinek vůči rozhodnutí Prezidia, tedy vyloučení je platné a účinné. V případě, že by Valná hromada neschválila vyloučení člena, hledí se na něj, jako by nebyl vyloučen.
 8. Při zániku členství v ČU se uhrazený členský příspěvek a mandátní odměna ani jejich alikvotní část nevrací zpět.

Další část je k dispozici na vyžádání, kontaktujte nás.

RYCHLÝ KONTAKT
ČESKÁ UNIE (ČU)

Fügnerovo náměstí 1808/3
120 00, Praha 2
Tel.: +420 222 352 300

aW5mb0BjZXNrYXVuaWUuY3o=
RYCHLÁ POMOC

Máte-li dotaz, nevíte si rady, využijte náš kontakt

Chci pomoci

Toto je prostor pro Vaše logo